Chợ chùa với văn hóa làng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58385