Tìm hiểu tư tưởng nhập thế qua một vài bài kệ của Thiền sư Vạn Hạnh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58362