Vấn đề không gian và thời gian (tiếp theo và hết)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56496